پروژه ارتقاي كمی و كيفی تصفيه خانه فاضلاب پركند آباد شهر مشهد با تركيبی از سهامداران مربوطه با شركت آب و فاضلاب مشهد به نمايندگی از وزارت نيرو براي پروژه ارتقای كمی وكيفی تصفيه خانه فاضلاب پركندآباد شهر مشهد به روش BOT، مسئوليت تامين مالی، طراحی، تامين تجهيزات و مصالح، احداث كليه ساختمانها و ابنيه مربوطه، نصب و راه اندازی كليه تجهيزات، راهبری و بهره برداری ۲۵ ساله پروژه را بر عهده گرفته است.

امروزه مديريت صحيح آب و فاضلاب كه از الزامات سلامت انسان و توسعه شهريست و در كشورهاي در حال توسعه معمولاً با مشكلات شديدي رو به روست. در اين كشورها سيستم تأمين آب نسبت به سرويسهاي بهداشتي جمعيت بيشتري را تحت پوشش قرار ميدهند و درصد بالاي دسترسي جمعيت به آب سالم در كشورهاي كم درآمد و با درآمد متوسط در مقايسه با دسترسي به سرويس هاي بهداشتي بيانگر اين است كه در اين كشورها تأمين آب داراي اوليت بيشتري است و بهسازي و تصفيه فاضلاب اهميت كمتري دارد. برای اجرای پروژه ارتقاي كمي و كيفي تصفيه خانه فاضلاب پركند آباد ۲ شهر مشهد، تركيبي از سهامداران در قالب شرکت طرح و توسعه پالایش پرکند شرق به عنوان سرمایه گذار و با هدایت شركت آب و فاضلاب مشهد به نمايندگي از وزارت نيرو به عنوان خریدار، مسئولیت این پروژه را به روش BOT ، (تامين مالي، طراحي، تامين تجهيزات و مصالح، احداث كليه ساختمانها و ابنيه مربوطه، نصب و راه اندازي كليه تجهيزات، راهبري و بهره برداري ۲۵ سال) بر عهده گرفته است. اين شرکت به عنوان نماینده گروه مشاركت براساس موافقت نامه منعقد شده منفردا، مشتركا و متضامنا در قبال خريدار ) شركت آب و فاضلاب مشهد( متعهد و مسئول هستند.

همچنین گروه بین المللی توسعه و عمران نصر سپهر به عنوان رهبر مشاركت مي باشد. طرح تصفيه فاضلاب شهري منطقه پركندآباد که در شمال غرب شهر مشهد واقع شده است، درحال حاضر تصفيه خانه هاي پركند آباد ۱ و ۲ داراي ظرفيت كافي نبوده و با افزايش جمعيت شهر مشهد، نيازبه توسعه اين بخش است. براساس بررسيهاي انجام شده، كمبود ظرفيت تاسيسات موجود در اين بخش و نياز به ارتقاي كيفي فاضلاب تصفيه شده براي رسيدن به استاندارهاي لازم براي تخليه پساب به منابع آب سطحي از مهمترين مشكلات پيشرو در خصوص سيستم تصفيه فاضلاب ميباشد.

هدف اصلي این پروژه که با اتخاذ روش های منطقي و مطابق استانداردهای مربوطه می باشد به شرح ذیل است:

-افزایش ظرفیت تاسیسات در مدار بهره برداری

-ارتقاي كيفيت پساب خروجي

-رعايت ضوابط سازمان حفاظت از محيط زيست جهت تخليه پساب به آبهاي سطحی

-حذف نيتروژن و فسفر در حد استاندارهاي سازمان حفاظت محيط زيست ايران

-استفاده از فرايندهايي كه حداقل توليد لجن مازاد را دارا بوده و ايجاد تاسيسات آبگيري و تغليظ مكانيكي لجن

-حذف بو مطابق استانداردهاي مربوطه

-استفاده حداكثري از تاسيسات موجود

فهرست