چهارشنبه, ۱ خرداد , ۱۳۹۸مجامع شرکت عمران پردیس نصر